Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Novi Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Novi Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Hrvatski sabor je 20. siječnja 2023. izglasao Zakon o izmjenama i dopunama Zakona plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a člancima 14., 15. i 16. uređena su proračunska ograničenja plaća za zaposlenike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

Ovim se Zakonom propisuju mjerila za određivanje plaća i naknada župana, gradonačelnika i općinskih načelnika i njihovih zamjenika, kao i plaća službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ubuduće masa sredstava za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ne smije iznositi više od 18% prihoda poslovanja jedinice ostvarenih u godini koja prethodi godini izrade proračuna (čl. 14.). 

Ograničava se ukupna masa sredstava za plaće zaposlenih dužnosnika, službenika i namještenika za one jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su kao krajnji korisnici u godini koja prethodi godini izrade proračuna ostvarile sredstva:

  • fiskalnog izravnanja iz državnog proračuna i
  • pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija, u kojima:
  • iznos tih pomoći prelazi 20% prihoda poslovanja, a
  • masa sredstava isplaćenih za plaće iznosi više od 15% prihoda poslovanja,

tako da ukupna masa sredstava za plaće zaposlenih dužnosnika, službenika i namještenika ne smije se povećavati u odnosu na godinu koja prethodi godini izrade proračuna (čl. 15.)

Na koncu, člankom 16. ZPL-a su propisane iznimke od ograničenja iz članka 14. i članka 15. ZPL-a, na način da se sredstva za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave:

  • koji obavljaju povjerene poslove državne uprave te
  • zaposlenih na provedbi projekata,

ne uključuju u ograničenje mase sredstava za plaće zaposlenih dužnosnika, službenika i namještenika za iznose koji se financiraju iz sredstava pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna.

Osim navedenoga, iz prihoda poslovanja koji se koriste za izračun mase sredstava za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz članaka 14. i 15., isključuje se iznos sredstava za plaće zaposlenih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavljaju povjerene poslove državne uprave.