Novosti / Hrvatska zajednica županija

  • Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe: Zajedno za očuvanje demokracije, vladavine prava i zaštite ljudskih prava
  • Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe: Zajedno za očuvanje demokracije, vladavine prava i zaštite ljudskih prava
  • Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe: Zajedno za očuvanje demokracije, vladavine prava i zaštite ljudskih prava
  • Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe: Zajedno za očuvanje demokracije, vladavine prava i zaštite ljudskih prava
  • Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe: Zajedno za očuvanje demokracije, vladavine prava i zaštite ljudskih prava
  • Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe: Zajedno za očuvanje demokracije, vladavine prava i zaštite ljudskih prava
  • Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe: Zajedno za očuvanje demokracije, vladavine prava i zaštite ljudskih prava
  • Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe: Zajedno za očuvanje demokracije, vladavine prava i zaštite ljudskih prava
  • Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe: Zajedno za očuvanje demokracije, vladavine prava i zaštite ljudskih prava
  • Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe: Zajedno za očuvanje demokracije, vladavine prava i zaštite ljudskih prava

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe: Zajedno za očuvanje demokracije, vladavine prava i zaštite ljudskih prava

U Strasbourgu se od 29. do 31. listopada održalo 37. zasjedanje Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe na temu uloge lokalnih i regionalnih vlasti u očuvanju demokracije.

Kongres se, kao savjetodavno tijelo Vijeća Europe, bavi pitanjima lokalne i regionalne autonomije, urbanizma i prostornoga uređenja, zaštite okoliša, kulture, prosvjete, socijalnih službi i zdravstva. U radu 37. sjednice sudjelovali su članovi hrvatske delegacije: predsjednik Hrvatske zajednice županija i župan Šibensko-kninske županije Goran Pauk, župan Međimurske županije Matija Posavec i zamjenica župana Karlovačke županije Vesna Hajsan-Dolinar.

Zastupnicima se, po prvi puta otkada obnaša tu funkciju, obratila glavna tajnica Vijeća Europe Marija Pejčinović Burić. „830 milijuna ljudi u 47 država članica Vijeća Europe danas dijeli prostor na kojemu se usvajaju i poštuju zajedničke norme, štiteći prava čovjeka na cijelom kontinentu. Apeliram na sve države članice i nacionalne vlade da bezuvjetnim angažmanom doprinesu napretku, posebice u kontekstu izazova s kojima se suočavamo. Neovisno o razini vlasti o kojoj se radi – nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj, jedino zajedničkim naporima možemo uspjeti u zaštiti načela na kojima počiva naša velika zajednica. Korijeni zaštite ljudskih prava, demokracije i vladavine prava moraju duboko rasti, i to upravo u lokalnim zajednicama“, ističe Pejčinović Burić.

Kongresu se obratio i ministar uprave Ivan Malenica koji je prezentirao reformu javne uprave, a kojom se, od 1. siječnja 2020. godine, poslovi ureda državne uprave povjeravaju županijama. "Europska povelja o lokalnoj samoupravi jedan je od ključnih instrumenata Vijeća Europe koji je Hrvatska ratificirala. Lokalna samouprava pomaže osigurati sklad između građana kao pojedinaca i njihovih institucija te između lokalnih vlasti i središnje vlasti“, rekao je Malenica. Istaknuo je važnost središnjeg državnog portala koji je postao servis za sveobuhvatno javno informiranje – počevši od sustava e-pošte javnih usluga, administrativnih postupaka i civilne registracije, kao i nacionalni sustav identifikacije i autentifikacije. "Namjera reforme sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave je da se izgradi administrativni kapacitet lokalnih jedinica i proširi opseg samouprave u područjima planiranja, financija i pružanja usluga", rekao je u zaključku ministar Malenica.

Voditelj hrvatske delegacije Goran Pauk se u sklopu zasjedanja Odbora za regije u Kongresu uključio u raspravu o ulozi regija u implementaciji Ciljeva održivog razvoja, ističući da je cilj lokalne i regionalne samouprave izgradnja inkluzivnih i održivih društava. Na primjeru iz Šibensko-kninske županije prezentirao je kako je ispunjen cilj 13 - Odgovor na klimatske promjene. „Obalni plan predlaže viziju poželjne budućnosti obalnog područja Šibensko-kninske županije, kao i ključne politike i mjere upravljanja, s fokusom na prilagodbu na klimatske promjene, upravljanje obalnim vodama i održivi  prostorni razvoj. U budućnosti želimo ponuditi platformu za održivi razvoj obalnog područja Šibensko-kninske županije koja se temelji na vodi kao njezinu temeljnom resursu, plavoj ekonomiji i pametnoj specijalizaciji“, istaknuo je Pauk. Za Plan integralnog upravljanja obalnim područjem kao primjer akcije za prilagodbu klimatskim promjenama, Šibensko-kninska županija dobila je 'Mediterranean Climate Change Adaptation Award' na 4. Europskoj konferenciji o prilagodbi upravljanja obalnim područjem (ECCA 2019) koja se održala u svibnju u Lisabonu.

Rezolucijom usvojenom na zasjedanju Kongresa, Tunis je dobio status partnera za lokalnu demokraciju. To ga čini drugom zemljom (uz Maroko) koja ima ovaj status, što susjednim zemljama Vijeća Europe nudi idealnu platformu za dijalog i institucionalne kontakte s njihovim europskim kolegama. Kongres je raspravljao i o stanju lokalne demokracije u Ruskoj Federaciji i Turskoj.