Najave / Radionica o upravljanju kvalitetom po normi ISO 9001:2015.

Radionica o upravljanju kvalitetom po normi ISO 9001:2015.

Edukacija o definiranju optimalne dokumentacije sustava upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001:2015, održat će se 8. studenog 2019. godine sa početkom u 11.00 sati (prostorije Hrvatske zajednice županija, Savska cesta 41/XVI, 10 000 Zagreb) prisustvujete. Održat će ju predstavnici tvrtke Ars-comunicandi d.o.o. iz Zagreba.

Cilj edukacije je da se članovi Radne skupine za sustav upravljanja kvalitetom  informiraju o definiranju optimalnog opsega dokumentacije sustava upravljanja kvalitetom po normi ISO 9001:2015.

Edukacija će biti prilagođena i koncipirana na način da bude od koristi predstavnicima županija koji su u fazi „priprema“ za uvođenje norme ISO 9001:2015, odnosno županijama koje su se certificirale po prethodno navedenoj normi.

Definirani opseg dokumentacije treba omogućiti županijama da obuhvate najznačajnije segmente unutar sustava, korištenje bude svrsishodno te u konačnici ne predstavlja „veliki“ teret u održavanju.

Predviđeno trajanje  edukacije je do 14.00 sati.

Po završetku edukacije održati će se 4. sjednica  Radne skupine za sustav upravljanja kvalitetom sa slijedećim dnevnim redom;

1.Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice radne skupine održane 29.04.2019.

2.Optimiziranje dokumentacije SUK prema normi ISO 9001:2015-smjernice

3.Prijedlog Plana rada u 2020. godini

4.Razno

Molimo da svoj dolazak potvrdite najkasnije do 4.11. 2019. godine i to na e-mail adresu; tajnistvo@hrvzz.hr.

Radionica je za članove Hrvatske zajednice županija bez kotizacije.