Otvoreni proračun

OTVORENI PRORAČUN

Prema istraživanju Instituta za javne financije provedenom od studenog 2015. do ožujka 2016. godine županije su se pokazale kao najtransparentnije jedinice. Unatoč dobrim rezultatima, Hrvatska zajednica županija odlučila je u suradnji s tvrtkom Coin podići transparentnost županijskih proračunskih podataka na još višu razinu putem projekta „Otvoreni proračun“.

Županije žele građanima na jednostavan i čitljiv način predočiti podatke o proračunima svih jedinica, s namjerom informiranja o načinu i namjeni potrošnje proračunskih sredstava, a ovim je projektom to i realizirano.

Projekt „Otvoreni proračun“ ima dva osnovna cilja.  Jedan od ciljeva je da sve županije putem jednostavne aplikacije, na potpuno unificiran način otvore i vizualiziraju županijske proračune po svim klasifikacijama. Drugi je cilj omogućiti županijskoj upravi usporedbu lokalnih i regionalnih proračuna na svim razinama, kao i gospodarskih pokazatelja, te tako pokrenuti kompetitivnost i podići produktivnost i efikasnost rada županijskih uprava. Zbog brojnih noviteta koje ova aplikacija donosi, ovo je prvi put da jedna razina samoupravne vlasti ima unificirani prikaz i to je veliki iskorak u transparentnosti, čak i u odnosu na nacionalnu upravnu razinu.

 

Otvoreni PROračun

croRACUN

 

Što omogućuje aplikacija?

Za građane:

Putem ove aplikacije građani mogu pratiti prihode i rashode po svim klasifikacijama osnovnim grafičkim modelom, te putem zanimljivih interaktivnih tablica za istraživanje proračuna po svim razinama. Osim toga, aplikacija nudi modul “pitanja i odgovori” (za građane koji traže samo osnovne informacije o proračunu i “složeno analiziranje” za one koji žele vidjeti sve i usporediti podatke po godinama. 

Na istoj aplikaciji smješteni su tzv. “pretinci” i moduli za preuzimanje službenih proračunskih dokumenata i dokumenata u strojno čitljivom formatu, te raznih publikacija kao npr. “Proračun u malom”. Sve to u cijelosti udovoljava Zakonu o pravu na pristup informacijama, te standardima koje postavlja Institut za javne financije. 

Za županijske službenike i proračunske korisnike:

Aplikacija omogućuje županijskim odjelima i proračunskim korisnicima različite mogućnosti pregleda, analize i prezentacije svog proračuna. Proračun je (grafički i tablično) po svim klasifikacijama moguće iz ove aplikacije “izraditi” za svaki organizacijski odjel, kao i za svakog proračunskog korisnika.  Na aplikaciji je omogućeno preuzimanje, kako tablica tako i grafova, što svima omogućava vrlo jednostavnu i brzu izradu prezentacija proračuna za razne potrebe.

Upute za korištenje aplikacije nalaze se u priručniku Mala škola proračuna, koji je moguće preuzeti na dnu.

 

OPEN BUDGET

According to a survey by the Institute of Public Finance conducted from November 2015 to March 2016, counties turned out to be the most transparent units. In spite of good results, the Croatian County Association has decided, in cooperation with the Coin company, to raise the transparency of county budget data to an even higher level by means of the Open Budget project.

It is the intention of counties to present the data on the budgets of all units in a simple and legible manner in order to inform the citizens about the ways and purpose of budget spending, which has been realized with this project.

The Open Budget project has two basic objectives. One is that all counties, with the help of a simple application, in a completely unified manner open and visualize county budgets per all classifications. The other objective is to allow the county administration to compare local and regional budgets at all levels, as well as economic indicators, in order to kick-start competitiveness, as well as upgrade productivity and efficiency of the work of county administrations. Because of the many novelties this application introduces, this is the first time that a level of self-government has a unified display, which represents a major breakthrough in transparency, even compared to the state administrative level.

 

What does the application allow?

For citizens:

This application enables citizens to monitor revenue and expenditure per all classifications by means of a basic graphic model and interesting interactive tables that allow budget research at all levels. Furthermore, the application offers a "questions-and-answers" module (questions from citizens requiring only the basic information on the budget and answers to those questions and also "complex analysis" for citizens who want to see everything and compare the data per years).

The same application contains the so-called "compartments" and modules for downloading budgetary documents and documents in computer-readable format, as well as various publications like "Budget in brief," for example. All that is completely in line with the The Law on the Right of Access to Information, as well as the standards set by the Institute of Public Finance.

For county clerks and budget beneficiaries:

The application offers various budget review, analysis, and presentation options to county departments and budget beneficiaries. The budget can be "built" (in the form of charts and tables) for all classifications from this application for each organizational department, as well as for each budget beneficiary. The application allows the download of both tables and charts, which allows everyone to simply and quickly create budget presentations for various needs.

Istražite detaljno proračun svake županije

 

isz

Istarska županija

pgz

Primorsko-goranska županija

mdz

Međimurska županija

skz

Šibensko-kninska županija

Bjelovarsko-bilogorska županija

Zagrebačka županija

 

Brodsko-posavska županija

Krapinsko-zagorska županija

 

Koprivničko-križevačka županija

 

Dubrovačko-neretvanska

  

Sisačko-moslavačka županija

 

Zadarska županija

 

 

Požeško-slavnoska županija

 

Varaždinska županija

Ličko-senjska županija

Osječko-baranjska županija

Splitsko-dalmatinska županija

Karlovačka županija

Grad Zagreb

Virovitičko-podravska županija

Vukovarsko-srijemska županija