Međunarodna suradnja / Odbor regija

Odbor regija savjetodavno je tijelo Europske unije koje predstavlja europske regionalne i lokalne vlasti. Čine ga izabrani lokalni i regionalni predstavnici iz svih 28 država članica. Oni u Odboru regija iznose svoja mišljenja o zakonodavstvu EU-a koje izravno utječe na regije i gradove.

Odbor regija omogućuje regijama i gradovima da službeno iznesu svoje stavove u zakonodavnim postupcima EU-a i tako osigurava poštovanje položaja i potreba regionalnih i lokalnih vlasti.

Članovi Odbora regija izabrani su predstavnici u lokalnim ili regionalnim tijelima vlasti. Svaka država predlaže članove po svojem izboru, a Vijeće EU-a imenuje ih na petogodišnje mandate, koji se mogu obnoviti. Broj članova po državi ovisi o broju stanovnika te države.

Članovi iz jedne države čine nacionalno izaslanstvo koje odražava političku, geografsku, regionalnu i lokalnu ravnotežu te države.

PREDSTAVNICI U ODBORU REGIJA

Članovi:

Nikola Dobroslavić, župan Dubrovačko-neretvanske županije

Predrag Štromar, župan Varaždinske županije

Danijel Marušić, župan Brodsko-posavske županije

Valter Flego, župan Istarske županije

 

Zamjenici:

Viviana Benussi, zamjenica župana Istarske županije

Ivan Vučić, župan Karlovačke županije

Alojz Tomašević, župan Požeško-slavonske županije

Jasna Petek, zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije